(+ ELEMENTAL KEY)

2.800 DLBUCKS

349KR

500 DLBUCKS

99KR

(+ 125 BONUS)

875 DLBUCKS

175KR

(+ 255 BONUS)

1.245 DLBUCKS

249KR

(+ 750 BONUS)

2.475 DLBUCKS

495KR

LOG IND